Tibetan national anthem

Download Gyallu MP3

༄༅།། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གླུ། click to copy

Gyallu in Romanisation click to copy

Gyallu in Romanisation

Si Zhi Phen De Dö Gu Jungwae Ter
Thubten Samphel Norbue Onang Bar
Tendroe Nordzin Gyache Kyongwae Gön
Trinley Kyi Rol Tsö Gye
Dorje Khamsu Ten Pey Chogkün Jham Tse Kyong
Namkö Gawa Gyaden ü-Phang Gung la Regh

Phutsog Dezhii Nga-Thang Gye
Bhod Jong Chul Kha Sum Gyi Khyön La Dekyi Dzogden Sarpe Khyap
Chösi Kyi Pel Yon Dhar
Thubten Chog Chur Gyepe Dzamling Yangpae Kyegu Zhidae Pel La Jör
Bhöd Jong Tendrö Getzen Nyi-ö-Kyi
Tashi O-Nang Bumdutrowae Zi
Nag Chog Munpae Yul Ley Gyal Gyur Chig

སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་གཏེར། Si Zhi Phen De Dö Gu Jungwae Ter
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་འོད་སྣང་འབར། Thubten Samphel Norbue ö-nang Bar
བསྟན་འགྲོའི་ནོར་འཛིན་རྒྱ་ཆེར་སྐྱོང་བའི་མགོན། Tendroe Nordzin Gyache Kyongwae Gön
འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རོལ་མཚོ་རྒྱས། Trinley Kyi Rol Tsö Gye
རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པས། Dorje Khamsu Ten Pey
ཕྱོགས་ཀུན་བྱམས་བརྩེས་སྐྱོང་། Chogkün Jham Tse Kyong
གནམ་བསྐོས་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་རེག Namkö Gawa Gyaden ü-Phang Gung la Regh
ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་མངའ་ཐང་རྒྱས། Phutsog Dezhii Nga-Thang Gye
བོད་ལྗོངས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཁྱོན་ལ་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པས་ཁྱབ། Bhod Jong Chö Kha Sum Gyi Khyön La Dekyi Dzogden Sarpe Khyap
ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་དར། Chösi Kyi Pe Yon Dhar
ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་སྐྱེ་རྒུ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར། Thubten Chog Chur Gyepe Dzamling Yangpae Kyegu Shi dae Pe La Jör
བོད་ལྗོངས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་ཉི་འོད་ཀྱིས། Bhöd Jong Tendrö Ge tsen Nyi-ö-Kyi
བཀྲ་ཤིས་འོད་སྣང་འབུམ་དུ་འཕྲོ་བའི་གཟིས། Tashi ö-Nang  Bumdu Trowae Zi
ནག་ཕྱོགས་མུན་པའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག Nag Chog Munpae Yul Ley Gyal Gyur Chig

This page was posted on 14 April 2013; updated 19 May 2022.


Google ad